What kind of soil are you by Peter Ahlman


WHAT KIND OF SOIL ARE YOU?
4 KINDS OF SOIL
1. And as he sowed, some fell by the way side, and the birds came and ate it up.

Mt 13: 4
Meaning->

When anyone hears the message about the kingdom but does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is sowing the road.

Mt13: 19

————————————

2. Some fell on rocky ground, where it had not much earth. It shot up immediately, because it had no depth of soil. But when the sun rose, it was scorched and withered away because it had no root.

Mt 13: 5-6
Meaning->

What was sown on rocky ground is the one who hears the word and immediately receives it with joy, but has no root. He holds out only one time, and he meets suffering or persecution because of the word, so he is offended.

Mt 13: 20-21
————————————-

3. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it.

Mt 13: 7
Meaning->

What was sown among thorns is the one who hears the word, but worldly cares and the deceitfulness of riches choke the word, making it unfruitful.

Mt 13:22

————————————

4. But some fell on good soil and bore fruit, some a hundredfold, some sixty, some thirty.

Mt 13: 8
Meaning->

But that which was sown on good ground is he who hears the word and understands, and that bears fruit, some an hundredfold, some sixty, some thirty. ”

Mt 13:23

————————————-

the same metaphor in

Mark 4: 1-20

Luke 8: 4-15

——————————————
VILKEN JORD ÄR DU?

4 OLIKA SORTERS JORD
1. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 

Mt 13:4
Liknelsens innebörd->

När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen.

Mt13:19

————————————

2. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot.

Mt 13:5-6
Liknelsens innebörd->

Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Mt 13:20-21
————————————-

3. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. 

Mt 13:7
Liknelsens innebörd->

Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.

Mt 13:22

————————————

4. Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 

Mt 13:8
Liknelsens innebörd->

Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Mt 13:23

————————————-

Samma liknelse 

Mark 4:1-20

Luk 8:4-15
Blessings

Peter Ahlman

+4670-3606561

info@tlrswe.se

http://tlrswe.se